Natječaj za Glavnog tajnika HSSV

Na temelju članka 37. Statuta Hrvatskog Saveza za skokove u vodu te na temelju Odluke Izvršnog odbora o raspisivanju javnog natječaja za Glavnog tajnika HSSV od 20.4.2022., raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR GLAVNOG TAJNIKA
HRVATSKOG SAVEZA ZA SKOKOVE U VODU

Opis posla:

 • Zastupa HSSV,
 • Organizira rad na ostvarivanju i izvršavanju plana i programa Saveza,
 • Izvršava odluke Izvršnog odbora,
 • Priprema financijski plan te podnosi Izvršnom odboru Saveza financijska izvješća sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14). Neprihvaćanje izvješća može biti razlogom opoziva Glavnog tajnika i prestanak ugovora o radu,
 • Brine o realizaciji financijskog plana, o čemu izvještava Izvršni odbor.
 • Radi u skladu sa zakonom,
 • Pomaže predsjedniku saveza u pripremanju sjednice Izvršnog odbora,
 • Pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica Skupštine,
 • Surađuje s tijelima i organizacijama tjelesne kulture i sporta u Republici Hrvatskoj,
 • Organizira obavještavanje javnosti o djelovanju i akcijama Saveza,
 • Vodi i čuva arhivu Saveza,
 • Vodi registar članova i njihovih zastupnika,
 • Redovito izvještava Izvršni odbor Saveza o svim aktivnostima u Savezu (važna najecanja, priredbe od gradskog i državnog značaja, akcije vezane za HOO, službena putovanja i sl.),
 • Odgovoran je za financijsko poslovanje Saveza
 • Izvršava i druge odluke i zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Uvjeti:

 • magistar struke/VSS, bez obzira na smjer
 • iskustvo u obavljanju administrativnih poslova
 • posebna znanja: poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, rad na računalu (MS Office) i rad u digitalnom okruženju, višegodišnje iskustvo u aktivnom radu u skokovima u vodu

– Imenovanje na radno mjesto Glavnog tajnika vrši se na mandat od 4 (četiri) godine s početkom rada od 17.7.2022. i ista osoba može biti ponovno imenovana za glavnog tajnika bez ograničenja.
Izborna sjednica IO bit će održana 6.5.2022.

– Prijave na natječaj podnose se na službeni e-mail HSSV info@skokovi.hr te se zaprimaju 8 dana od dana objave na web stranici.

Uz prijavu je obavezno priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi
 • plan i program rada za mandatno razdoblje

Osoba koja podnese nepravovremenu i nepotpunu prijavu na javni natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Zadar, 20.4.2022.
Predsjednik HSSV
Arno Longin